Anima Társadalmi és Kulturális Innovációs Egyesület

ANIMA_logo_vector

Az egyesület tagsága társadalmi innováció területén dolgozó szakértőkből áll, akik animátoroknak tekintik magukat. Animátorként a konkrét, átlátható közösséget belülről, a közösséggel azonosulva aktivizálják. Csoportvezetők és közösségfejlesztők, akik életre keltenek, mozgásba hoznak, aktivizálnak lakossági csoportokat, civil szervezeteket és egy települési/kistérségi szintű helyi közösséget.

Anima Egyesület Telefonszám: +36-20-253-5950

A szervezet célcsoportja

Az egyesületnek 15 év gyakorlata van a közösségfejlesztés területén, 15 év ifjúságügyi, 10 év idősügyi 5 év hátránykompenzációs területen szerzett munkatapasztalattal rendelkezik. Az Anima Egyesület megalakulása óta elsődleges prioritásai közé tartozik a hátrányos helyzetű célcsoportok esélyegyenlősége, a szervezett és hatékony érdekképviseletre és érdekvédelemre képes civil társadalom felépítése.

A szervezet küldetése

A szervezet alapküldetése szerint civil társadalomfejlesztési és innováció-közvetítő tevékenységet folytat elsősorban a projektmunka (tervezés, kivitelezés, elszámolás, utánkövetés), képzés, képessé tétel, facilitálás, civil hálózatépítés és információszervezés területén. Főként az ifjúság, kultúra, oktatás, helyi és regionális civil társadalom fejlesztés, nemzetközi kapcsolatok, és a település- és vidékfejlesztés fókuszával.

Az utóbbi évek mintaprojektjei között ifjúsági demokráciafejlesztés, a stratégiai jövőtervezés, valamint a kistelepülések megújuló energián alapuló komplex közműmodelljének kidolgozása szerepel.

A szervezet célja

A szervezet céljai között szerepel a legkülönfélébb társadalmi felelősségvállalás mentén szerveződő regionális, országos és határokon átnyúló társadalmi és kulturális rendezvények szervezése, társszervezetek ez irányú tevékenységének segítése, az európai társadalmi és kulturális rendszerbe való beilleszkedés elősegítése és az ehhez szükséges innovációk közvetítése.

A nonprofit közhasznú társadalmi és kulturális szervezet céljai tételesen:

 • a legkülönfélébb tematikák alapján szerveződő regionális, országos és nemzetközi társadalmi és kulturális rendezvények szervezése
 • más szervezetek ez irányú tevékenységének segítése
 • művészeti együttesek alakítása és működtetése
 •  az európai társadalmi és kulturális rendszerbe való beilleszkedés elősegítése és az ehhez szükséges innovációk közvetítése
 • szakmai oktatás, felnőttképzés és továbbképzés szervezése, bonyolítása
 • a jelenleg működő közösségek összefogása, fejlesztése és menedzselése,
 • a szervezetek tevékenységének széleskörű megismertetése, elfogadtatása a közvéleménnyel,
 • helyi szervezetek alakításának kezdeményezése és támogatása,
 • az eltérő gondolkodású, szemléletű közösségek, népek, kultúrák csoportok közötti kapcsolat, információáramlás és párbeszéd létrejöttének segítése

A szervezet tevékenysége, szolgáltatásai

Civil társadalomfejlesztés és innováció-közvetítés, animálás, esélyegyenlőség-teremtés, nemzetközi kapcsolatok település- és vidékfejlesztés terén.

Az szervezet módszerei közül kiemelt a szakmai oktatás, felnőttképzés és továbbképzés szervezése, bonyolítása, a jelenleg működő közösségek összefogása, fejlesztése és menedzselése, a szervezetek tevékenységének széleskörű megismertetése, elfogadtatása a közvéleménnyel, helyi szervezetek alakításának kezdeményezése és támogatása, az eltérő gondolkodású, szemléletű közösségek, népek, kultúrák csoportok közötti kapcsolat, információáramlás és párbeszéd létrejöttének segítése.

Az utóbbi években több mintaprojektet hajtottunk végre az ifjúsági demokráciafejlesztés, a stratégiai jövőtervezés, valamint a kistelepülések megújuló energián alapuló komplex közműmodelljének kidolgozásában. Eddigi tevékenységek kapcsán a nyugat-dunántúli régió három megyéjében kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik a célterületen.

A szervezet működési területe Magyarország egész területére kiterjed, különös tekintettel Nagykanizsa és vonzáskörzetére, Nyugat- Dunántúli Régióra, Dráva- Mura Euro régióra és a határon túli együttműködések és a nemzetközi kapcsolatok területére, kiemelten az Európai Unió tagországaira.

A szervezet céljai megvalósítása érdekében különösen az alábbi közhasznú feladatokat látja el 1997. évi CLVI. törvény 26. § szerint:

 • tudományos tevékenység, kutatás, (TEÁOR szerint 73. 20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés)
 • nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, (TEÁOR szerint 80. 42 Felnőtt- és egyéb oktatás)
 • kulturális tevékenység, (TEÁOR szerint 91. 12 Szakmai érdek- képviselet 91. 33 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység)
 • környezetvédelem, (TEÁOR szerint 91. 33 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység)
 • gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, (TEÁOR szerint 91. 12 Szakmai érdek- képviselet 91. 33 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység)
 • hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, (TEÁOR szerint 91. 33 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység)
 • emberi és állampolgári jogok védelme(TEÁOR szerint 91. 33 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység),
 • magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységek(TEÁOR szerint 91. 33 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység),
 • euroatlanti integráció erősítése (TEÁOR szerint 91. 33 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység),
 • közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek számára igénybe vehető- szolgáltatások végzése (TEÁOR szerint 91. 33 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység).
 • tanulmányi és kutatási ösztöndíjakat, jutalmakat ad ki
 • szociális segélyezést folytat és további tevékenységeket folytat az alábbi területeken:
 • rendezvényi étkeztetés,
 • üzletviteli tanácsadás,
 • összetett adminisztratív szolgáltatás,
 • munkaerő közvetítés és munkaerő kölcsönzés
 • fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
 • konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

A szervezet erőforrásai

A szervezet rendelkezésre álló eszközei között több kiszolgáló rendszer is található, ilyen például a szervezet által fenntartott Nagymadár Vidékfejlesztési Iroda és általa üzemeltetett nagymadar.hu online felület.

A Kerka-menti Települések Szövetségével kötött megállapodás alapján Vidékfejlesztési iroda üzemel hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásával két berendezett irodahelyiséggel, korszerű eszközökkel (laptopok, számítógép, multifunkcionális nyomtató, kamera, projektor, ), amely alapvető nonprofit szolgáltatásokat nyújt a térségben működő civilek és civil szervezetek számára, elsősorban a projekttervezés, pályázatírás és a projektek kivitelezése, elszámolása területén.

A szervezet stratégiája

A szervezet teljesítményértékelési rendszere

 • gazdaság – erőforrás megtakarítás, kiadások, átlagköltség;
 • hatékonyság ;
 • a költségek csökkentése adott output esetén vagy adott költségek mellett az output növelése;
 • eredményesség;
 • az egészség, az életminőség javulása, ügyfél elégedettség;
 • méltányosság;
 • pártatlanság a helyzet javulásának elérésében, a forrásokhoz való hozzáférésben;
 • választás/pluralizmus;
 • a szolgáltatások különböző változatainak biztosítása, diverzifikáció;
 • részvétel;
 • a társadalmi tőke gyarapítása a tagok vagy az önkéntesek bevonásával, attitűdök, motivációk;
 • képviselet;
 • az érték önmaga, vagy az érték mint a hosszú távú eredmény javításának eszköze;
 • innováció;
 • új termékek vagy szolgáltatások kialakítása.

Teljesítmény értékelő rendszer leírás és szabályzata

Az Egyesület tagsága

Az Egyesület tagsága az önkéntesség elve alapján szerveződik, az egyesülési jog szabad gyakorlásával. Tagjai lehetnek mindazok a bel- és külföldi természetes és jogi személyek, akik/amelyek írásban nyilatkoznak a belépési szándékról, elfogadják az Egyesület céljait és vállalják a kötelezettségek teljesítését.

 1. Pártoló tagok azok a bel-és külföldi természetes és jogi személyek, akik/amelyek a rendes tagsággal járó kötelezettségeket nem vállalják, de valamilyen módon rendszeresen támogatják, segítik az Egyesület tevékenységét.
 2. Tiszteletbeli tagoknak választhatók a Közgyűlés által azok a magánszemélyek, akik az Egyesületet kiemelkedő módon támogatják.
 3. A rendes tagok jogosultak a Közgyűlésen szavazati joggal részt venni, az Egyesület szervezetében tisztséget vállalni, az egyesület szolgáltatásait, eszközeit meghatározott feltételek mellett igénybe venni.
 4. A pártoló és tiszteletbeli tagok jogosultak az Egyesület által számukra biztosított szolgáltatásokat és kedvezményeket igénybe venni, a Közgyűlésen tanácskozási joggal részt venni. A pártoló tagok kötelesek az egyesületet anyagilag és erkölcsileg támogatni, az általa vállalt önkéntes feladatokat teljesíteni, jelen Alapszabályt és az egyesület egyéb más belső szabályait betartani, az általa felajánlott pártoló tagsági díjat megfizetni.
 5. A tagok kötelesek az Egyesület eszközeit megóvni, a szervezet érdekeit szolgálni, tekintélyét, megbecsülését gyarapítani, jelen Alapszabályt és az egyesület egyéb belső szabályit betartani. A rendes tagok kötelesek a megállapított tagdíjat rendszeresen fizetni.
 6. A tagsági viszony megszűnik kilépéssel, kizárással és törléssel.
 7. Kizárás abban az esetben alkalmazható, ha a tag tagsági kötelezettségeit 3 hónapon túl nem teljesíti vagy tevékenysége nyilvánvalóan sérti az Egyesület érdekeit. Kizárásra csak akkor kerülhet sor, ha a tagot mulasztása vagy az Egyesületet sértő tevékenysége megszüntetésére az Elnökség előzetesen írásban figyelmeztette, de a tag ennek hatására sem pótolja mulasztását vagy változtat tevékenységén. A kizárási javaslatot az Elnökség terjeszti a Közgyűlés elé
 8. Törlés akkor alkalmazható, ha a magánszemély tag meghalt, illetve a jogi személy tag megszűnt. E tények hitelt érdemlő megállapítása, valamint a törlés végrehajtása az Elnökség feladata, amelyről beszámol a Közgyűlésnek.

A szervezet tagsági felépítése

Anima Egyesület elnöke

Gyertyánági Endre, végzettségét tekintve középiskolai tanár, szociológus, projektmenedzser, az Anima Egyesület elnöke, 25 év szakmai tapasztalattal rendelkezik, 20 év gyakorlata van a közösségfejlesztés területén, 15 év ifjúságügyi, 10 év idősügyi 5 év hátránykompenzációs területen. 5 év külföldi szakmai gyakorlatot is szerzett hátrányos helyzetű célcsoportokkal kapcsolatos munkában. Samling projektmenedzser és közösségfejlesztő szakértő végzettsége is van. 2002 óta több mint 50 sikeresen kivitelezett projektet bonyolított a vidék- és területfejlesztés, képzés, távmunka, társadalmi innováció, hálózatépítés, megújuló energia, önkormányzati és civil szektor fejlesztés, határon átnyúló és nemzetközi projektek területén.

A munkaszervezet felépítése

Az Egyesület működésének biztosításához és programjai kivitelezéséhez Munkaszervezetet kerül létrehozásra.

Önkéntesség

A szervezet társadalom-innovációs tevékenységében rendszeresen részt vesznek önkéntesek (4-5 fő), akik hálózatépítés és információszervezés, kutatás, tartalomszolgáltatás, kapcsolatépítés területén szereznek gyakorlati tapasztalatot, ezenfelül segítenek a programok szervezésében, lebonyolításában, projektmunkák tervezés és kivitelezési fázisaiban.

Utóbbi évi közhasznúsági jelentések

Anima Egyesület Kódexe

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük