Anima Egyesület eddigi projektjei

Az Anima Egyesület eddigi projektjei

1. A projekt címe: Horvát-magyar civil hálózati együttműködés a dél-zalai térség és Muraköz megye között, NCA- Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma 2005
Külföldi partner: Zrínyi Gárda Hagyományőrző Egyesület, Csáktornya
Költségvetés: 500 000 Ft
Eredmények: Horvát magyar nemzetközi civil konferencia megrendezése; Kulturális hagyományápoló rendezvények Nagykanizsán és Csáktornyán

2. A projekt címe: Szlovén-magyar nonprofit erőforrásközpont előkészítése – NCA Nemzetközi Kollégium 2005
Külföldi partner: Lendvai Ifjak Egyesülete (LIFE)
Költségvetés: 1 500 000 Ft
Eredmények: Nemzetközi konferenciák megrendezése Nagykanizsán és Dobornakon; Szlovén-magyar határon átnyúló szervezeti és intézményi adatbázis létrehozása

3. A projekt címe: Nemzetközi projektfejlesztő workshopok az osztrák-magyar határtérségben – NCA Nemzetközi Kollégium 2006-2007
Külföldi partner: Vukanland Fejlesztési Ügynökség – Feldbach
Költségvetés: 1 200 000 Ft
Eredmények: Projektfejlesztő munkaértekezletek Feldbachban és Nagykanizsán; 2 db nemzetközi projekt előkészítése az Osztrák-Magyar Szomszédsági Program keretében

4. A projekt címe: Anima Interreg pályázat(nincs az EPER-ben)
Projekt célja: Falvak megújuló energián alapuló komplex közmű-modelljének kialakítása
Támogatók: Interreg AT-HU/06/01/111
Költségvetés: 9 000 000 Ft
Végrehajtott tevékenységek: megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, osztrák-magyar szakértői és szakszolgáltatói adatbázis elkészítése, osztrák-magyar szakmai Kerekasztal létrehozása, kétnyelvű internetes honlap létrehozása
Eredmények: A megvalósíthatósági tanulmány mintaként szolgál a kistelepülések megújuló energián alapuló komplex közmű-modelljének kialakításához, osztrák-magyar szakértői és szakszolgáltatói adatbázis, kétnyelvű internetes honlap.

5. A projekt címe: „Építsük önmagunkat, hogy képesek legyünk rá!”
NCA-CIV-07-A-0262
„Építsük önmagunkat, hogy képesek legyünk rá!” – A pályázati program konkrét kooperatív cselekvés kitűzése, egy olyan fejlesztési folyamat elindítása, amely a cselekvést is tartalmazza és egyben kutatást és gyakorlati kipróbálást is jelent. A program egy olyan hálózati képzés megvalósítása, amely egyben programkészítés is, amelynek célja a régió víziójának és civil stratégiájának megalkotása, amelynek közvetlen eredőjeként regionális szinten integrált projektek kerülnek tervezésre és megvalósításra. A fenti feladatok elvégzése csoporttechnikával, szorosan egymásra épülő 4×2 nap bentlakásos formában megrendezett workshopok keretében történik.

6. A projekt címe: Jövőműhely a NYDR civil jövőképének megalkotásához
NCA-CIV-08-A-0446
A program célja, hogy különböző társadalmi csoportokat képviselő civil szervezeteknek segítsen változatos érdekeiket egy közös jövőképben megjeleníteni. A fenti célokat Civil Jövőkutató Szakmai Műhely megalakításával, üzemeltetésével és egy olyan gyakorlatorientált képzés bonyolításával kívánja megvalósítani, amely képes egy fejlesztési folyamat elindítására a NYDR-ban és előkészíti a régió középtávú civil stratégiai tervének megalkotását.
A jövőműhely tréningek és a szakmai műhely üzemeltetése egyrészt a kommunikációs és együttműködési készség, másrészt a civil társadalom fejlesztésében együttműködő partnerség kapacitásbővítését szolgálja, A program végrehajtása során a részvevők kooperációs készsége, önszervező-képessége és kreativitása egyaránt fejlődik. A résztvevők felelősséget vállalnak a jövőért.

7. A projekt címe: Civil szervezetek, közig. és ök.-ok közötti társad.-i egyeztetés elj.-i nr.-nek kidolg. a NYDR-ben
NCA-CIV-08-B-P-0217

8. A projekt címe: Dél-zalai és dél-burgerlandi civil szervezetek közötti tapasztalatcsere
NCA-NK-08-B-P-0365

9. A projekt címe: Nyugat-dunántúli Regionális Civil Kerekasztal érdekvédelmi hálózata
NCA-ÖNSZ-09-A-0318
A program a Nyugat-dunántúli Regionális Civil Kerekasztal és a szakmai-ágazati fórumok érdekvédelmi hálózatának szervezését és a fenti egyeztető fórumok megerősítését, tagbázisának növelését tűzi ki célul. A fenti célokat hálózatépítéssel, marketing- és tájékoztatási tevékenységgel, internetes honlap üzemeltetésével és fejlesztésével, valamint a Regionális Civil Kerekasztal működési feltételeinek biztosításával kívánja elérni. A program eredményeként javul a térség regionális civil szektor érdekegyeztető, érdekérvényesítő, részvételi és társadalmi ellenőrzési képessége. Az eddigi regionális szervezési tapasztalataink alapján olyant nyilvántartott tagságra épülő civil érdekvédelmi hálózatot hozunk létre, amelyek legitimitását a tagcsoportjai és a tagság mértékének és a más civil szervezeteknek nyújtott szolgáltatások sikerességéből származtatja. A regionális együttműködési kereteket már korábban sikerült kialakítani, ezt kívánjuk a jövőben hatékonyabbá tenni, több résztvevőt bevonni.

10. A projekt címe: Civil szervezetek részvételének erősítése a határmenti együttműködési programokban
NCA-NK-09-D-0137
A program célja a nagykanizsai és letenyei kistérségek civil szervezeteinek felkészítése az uniós források fogadására, valamint a civil szereplők mozgósítása és képessé tétele a projektmunkában való részvételre, valamint a bevált gyakorlatok, know-how és innovációk közvetítése a dél-zalai térségbe. A tervezett program egy határon átnyúló civil projektfejlesztő műhely létrehozását és működtetését célozza, amelynek keretében két nemzetközi projektterv kerül kidolgozásra. A program keretében összesen 3 alakalommal kerül sor nemzetközi tapasztalatcserére, az osztrák projekthelyszínek látogatására, és egy nemzetközi civil területfejlesztési konferenciát rendezünk a horvát-szlovén- osztrák határrégióban.

11. A projekt címe: Civil fejlesztés hátrányos helyzetű zalai kistelep
NCA-NYD-10-0767
A helyi civil társadalomfejlesztési tevékenységünket a kistérségi és mikrotérségi civil együttműködések, rendezvények, konferenciák kialakításával, a meglévő együttműködések fejlesztésével, a lispeszentadorjáni Pünkösdi Civil Nap bővítésével, civil szervezetek és önkormányzatok települési szintű programjainak támogatásával kívánjuk bővíteni.
Az információszervezés területén elsődleges feladatunknak tekintjük egy térségi civil honlap kialakításaát és üzemeltetését a www.kerkamente.hu címen, valamint tartalomfejlesztés, interaktív szolgáltatások kialakítását, helyi linkgyűjtemény összeállítását.
Emellett tovább kívánjuk fejleszteni a jelenleg már megjelenő Kerka-menti Ízelítők c. újságot és példányszámának növelését is tervezzük. Tervbe vettük az idén a Kerka-menti Kalendárium megjelentetését is. A fenti feladatok elvégzésében az egyes településeken önkéntes tudósítói hálózat kialakítására törekszünk, amely mentén a későbbiekben „települési hírügynökségek” jöhetnek létre.
Folytatni kívánjuk regionális civil hálózatépítési tevékenységünket a Regionális Civil Kerekasztal fejlesztésére irányuló projekttevékenységekkel, valamint a Civil Egyeztető Fórumok www.parbeszed.net címen üzemelő internetes portáljának fenntartásával és fejlesztésével.
Új helyi innovációk bevezetését tervezzük osztrák partnerünk, a Vulkanland Fejlesztési Ügynökség támogatásával elsősorban a helyi termékek és a helyi gazdaság fejlesztése érdekében. A képzések területén tovább visszük a mikrorégiós és kistérségi jövőműhelyeket, valamint tradicionális helyi ételeket felkutató és ételkészítő tanfolyamot szervezünk a LEADER keretében, valamint képzéseket szervezünk a helyi termékek előállításával és fogyasztásával kapcsolatos tudatállapotok és attitűdök formálására.
A továbbiakban is folyamatosan végezzük a civil határon átnyúló kapcsolatok erősítése Horvátország és Szlovénia irányába, ápoljuk és fejlesztjük az eddigi kapcsolatainkat és új határon átnyúló projektek kidolgozását tervezzük üléseken.

12. A projekt címe: Ifjúsági önkéntes hálózat hátrányos helyzetű kistelepüléseken
NCA-CIV-11-A-0463

13. A projekt címe: Civil szolgáltató rendszer a Kerka-Mura-mentén
NCA-CIV-11-B-0250
Szervezetünk hátrányos helyzetű aprófalvas térségben végez fejlesztő munkát, tevékenységével támogatja és védi a civil szervezetek érdekeit. Jelenleg nagy szükség van a kistelepülésen működő, jelentős területi hátrányokkal küzdő szervezeteknek a nonprofit szolgáltatások bővebb körére.
A jelenlegi pályázati program szervesen kapcsolódik szervezetünk eddigi működéséhez, segíti alapküldetésének teljesítését és a szolgáltatásainak és az azokkal elérhető célcsoportok létszámának bővítését. Szolgáltatási és szervezetfejlesztési területen hozzájárul egy új ügyviteli munkatárs foglakoztatásához, megerősíti a lispeszentadorjáni civil iroda működését és emellett lehetővé teszi a terepmunkát, vagyis az egyes településeken helyben nyújtott nonprofit szolgáltatásokat.
A pályázat keretében tervezett szolgáltatási portfólió:
1.Nonprofit, jogi és ügyviteli tanácsadás
2.Projektmunka
3.Információszolgáltatás és kommunikációszervezés
4.Irodai szolgáltatások
5.Eszközkölcsönzés

14. A projekt címe: Ifjúsági önkéntes hálózat hátrányos helyzetű kistelepüléseken
NCA-CIV-11-A-0463
A tervezett tevékenység rövid távú célja, hogy a fiatalokat bevonjuk a mikrotérségben működő civil kommunikációs hálózat fenntartásába, üzemeltetésébe. Ez mind a pályázó szervezet által üzemeltetett elektronikus médiát –www.kerkamente.hu- mind az nyomtatottat jelenti, a Kerka-Mura-menti Ízelítők „havilap” megjelentetésével.
Programunk célcsoportját a kistelepüléseken élő 12-35 éves fiatalok jelentik, akik valamely médiaismeret (újságírás, fényképezés, videózás) birtokában vannak, vagy készek azt elsajátítani.
Tevékenységek
1. Önkéntesek toborzása egy média-pályázat kiírásával a célterületen működő 5 általános iskolában.
2. A pályázat értékelése és a célcsoport kiválasztása.
3. Média workshopok az önkéntesek képzéséhez összesen 3 alkalomal.
4. Terepmunka gyakorlat összesen 3 alkalommal az önkéntesek számára.
5. Az ifjúsági önkéntesek bevonása az elektronikus és nyomtatott média üzemeltetésébe, kialakított havi ütemezés alapján
A program során 20 önkéntes bevonására számít.

15. A projekt címe: Civil szervezetek, közig. és ök.-ok közötti társad.-i egyeztetés elj.-i nr.-nek kidolg. a NYDR-ben
NCA-CIV-08-B-P-0217

16. A projekt címe: Nemzetközi projektiroda üzemeltetése
NEA-NO-14-M-0600
Szervezetünk hátrányos helyzetű aprófalvas térségben végez fejlesztő munkát, tevékenységével támogatja a térség felzárkózását. Jelenleg nagy szükség van a jelentős területi hátrányokkal küzdő településeken a határon átnyúló kapcsolatok kiépítésére. Hasonlóképpen fontos a települések feletti/közötti együttműködési szint „belakása”. Még kevesen tudnak a településük határain túlra tekinteni, ezért a térségi munka és koordináció is kulcsfontosságú a térségben működő intézmények, szervezetek és önkormányzatok között.
Szervezetük szeretne megfelelni azoknak a fejlesztési feladatoknak, elsősorban a határon átnyúló kapcsolatok építése területén Horvátország, Szlovénia és Ausztria irányába, amelyet a Kerka-menti Települések Szövetségének 16 településén a Muraszemenye- Bázakerettye- Páka háromszögben vállalt fel. A fenti célok megvalósítása érdekében kiemelt feladat a lispeszentadorjáni projektiroda további üzemeltetése, megerősítése, alapvető projekttervezési és pályázatírási, valamint pénzügyi tervezési és elszámolási szolgáltatások biztosítása. Ehhez kapcsolódóan megfelelő szervezetfejlesztésre s a humán kapacitások bővítésére is szükség van, különösen a pénzügyi és ügyviteli kapacitások kiépítése érdekében.
A lispeszentadorjáni projektiroda rendszeresen végez pályázatfigyelést és az aktuális pályázatokkal kapcsolatban tanácsadást biztosítunk, valamint pályázatírásban nyújtottunk gyakorlati segítséget. Kiemelt feladatnak tekintetjük az EGTC és a Testvértelepülési EU-programok és a határon átnyúló modellértékű programok kezdeményezését, és az együttműködést a határon túli kisebbségi magyar szervezetekkel, valamint nemzetközi konzorciumok, együttműködések szervezését. Szükség esetén helyszíni tanácsadásra is kitelepülnek az iroda munkatársai.

17. A projekt címe: Vidékfejlesztési iroda üzemeltetése hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásával
TÁMOP 1.4.1-12/1-2012-0142
A jelen pályázatban nyújtott támogatás célja a fiatalok foglalkoztatásának, munkatapasztalatuk megszerzésének elősegítése, valamint a civil szervezetek fejlesztése, a szolgáltatói kapacitások megerősítése. A támogatás a szervezetek belső kapacitásainak erősítésével, az érintett szervezetek által nyújtott szolgáltatások minőségének javítását, a változó társadalmi és gazdasági feltételekhez való igazodását szolgálja. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy minden térségben megerősödjenek a civil kapacitások, hiszen a térségek felzárkóztatásában döntő szerepe lehet a helyi szervezeteknek.
A konstrukció részcéljai:
– fiatal munkanélküliek és pályakezdők munkatapasztalat szerzésének támogatása,
– a civil és nonprofit szervezetek kapacitás bővítése, az általuk foglalkoztatottak létszámának növelése,
– az ország konvergencia régióiban erősödjenek a nonprofit szervezetek és jelentős kapacitások alakuljanak ki a térségben.

Elnyert támogatások

Pályázati azonosító Beadás dátuma Projekt címe Megítélt összeg
05/11/07 NCA-CIV-07-A-0262 „Építsük önmagunkat, hogy képesek legyünk rá!” 972800
05/22/07 NCA-NYD-07-P-0693 Működési költség 323800
04/14/08 NCA-CIV-08-A-0446 Jövőműhely a NYDR civil jövőképének megalkotásához 2743200
04/16/08 NCA-NYD-08-0424 Működési támogatás 362352
04/21/08 NCA-CIV-08-B-P-0217 Civil szervezetek, közig. és ök.-ok közötti társad.-i egyeztetés elj.-i nr.-nek kidolg. a NYDR-ben 1466000
04/24/08 NCA-NK-08-B-P-0365 Dél-zalai és dél-burgerlandi civil szervezetek közötti tapasztalatcsere 1570000
04/07/09 NCA-ÖNSZ-09-A-0318 Nyugat-dunántúli Regionális Civil Kerekasztal érdekvédelmi hálózata 2495000
04/10/09 NCA-NK-09-D-0137 Civil szervezetek részvételének erősítése a határmenti együttműködési programokban 700000
03/16/10 NCA-NYD-10-0767 Civil fejlesztés hátrányos helyzetű zalai kistelepüléseken 636700
02/03/11 NCA-NYD-11-0965 Működési támogatás 338500
02/10/11 NCA-CIV-11-B-0250 Civil szolgáltató rendszer a Kerka-Mura-mentén 1040000
02/10/11 NCA-CIV-11-A-0463 Ifjúsági önkéntes hálózat hátrányos helyzetű kistelepüléseken 494000
04/14/11 NCA-CIV-11-D-0344 Civil érdekképviseleti képzés a NYDR-ban 1125000
11/27/13 NEA-NO-14-M-0600 Nemzetközi projektiroda üzemeltetése 500000
03/27/15 NEA-NO-15-SZ-0431 Nemzetközi projektfejlesztő workshopok szlovéniai magyar civil szervezetek bevonásával 540000
01/05/16 NEA-NO-16-M-0768 Kisebbségpolitikai szolgáltatások a szlovén-horvát-osztrák határtérségben 870000
01/19/16 NEA-NO-16-SZ-0794 Kerka-Mura-menti Ízelítők civil kiadvány megjelentetése 470000
06/01/16 NTP-RHTP-16-0088 Tűzzel vassal 1946000

Névjegy Levente Huszár

Webmester, kedvenc zenei producer: deadmau5

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük